A termék a kosárba került.
Új jelszó kérése
 

VÉDJEGY INFORMÁCIÓK

VÉDJEGY INFORMÁCIÓK

TISZTELT PARTNEREK ÉS FORGALMAZÓK, TISZTELT CHROME STYLE PARTNEREK!

A Chrome Style technology. (1119-Budapest, Andor utca 21/c) állandó meghatalmazással rendelkező jogi képviselőiként eljárva az alábbi körülményekre kívánjuk felhívni szíves figyelmüket.

A Magyar Szabadalmi Hivatalhoz benyújtásra kerülő 2017. március 04. napján kelt – és jelen átiratunkhoz mellékelt – hivatalos védjegyokiratában a bejelentés időpontjától kezdődő hatállyal-, további 10 éves időtartamra meghosszabbítható

v é d j e g y – o l t a l o m b a n

 „ CHROME STYLE ”

megjelölést.

A védjegy kizárólagos jogosultja a Chrome Style technology.

„Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról” szóló 1997. évi XI. tv. 12.§. (1) alapján Ügyfelünknek, mint védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a „CHROME STYLE”elnevezés, mint védjegy használatára. Védett joga alapján bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ:

a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel;
b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy
c) a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jó hírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét.
(3) A (2) bekezdésben szabályozott feltételek megvalósulása esetén tilos különösen
a) a megjelölés elhelyezése az árun vagy csomagolásán;
b) a megjelölést hordozó áru forgalomba hozatala, eladásra való felkínálása, valamint forgalomba hozatal céljából történő raktáron tartása;
c) szolgáltatás nyújtása vagy annak felajánlása a megjelölés alatt;
d) a megjelölést hordozó áruknak az országba történő behozatala vagy onnét történő kivitele;
e) a megjelölés használata az üzleti levelezésben vagy a reklámozásban.

Fentiek alapján a „Chrome Style” elnevezés berendezéseken-,használt eszközökön- vagy készítményeken történő jogosulatlan használata, kifüggesztése, vagy bármely egyéb módon történő alkalmazása sérti a védjegy-jogosult érdekeit. Ügyfelünk a védjegybitorlóval szemben a „Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. 27.§. szerinti polgári jogi igényeket érvényesítheti, így különösen:

·        követelheti a védjegybitorlás megtörténtének bírósági megállapítását;

·        követelheti a védjegybitorlás vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a bitorló eltiltását a további jogsértéstől;

·        követelheti, hogy a bitorló szolgáltasson adatot a bitorlással érintett áruk, illetve szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, valamint az ilyen áruk terjesztésére kialakított üzleti kapcsolatokról;

·        követelheti, hogy a bitorló nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a bitorló részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

·        követelheti a védjegybitorlással elért gazdagodás visszatérítését;

·        követelheti a kizárólag vagy elsősorban a védjegybitorlásra használt eszközök és anyagok, valamint a védjegybitorlással érintett áruk, illetve csomagolóanyagok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.

Védjegybitorlás esetén a védjegyjogosult a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet.

A hivatkozott védjegyoltalmi rendelkezéseken túlmenően jelezni kívánjuk, hogy a Chrome Style alapvető és méltányolható érdeke fűződik a „Chrome Style” mint védjegy elnevezéssel összefüggő egyes reklámtevékenység felügyeletére is, azaz a védjegyet reklámozók figyelemfelkeltő tevékenysége nem lehet megtévesztő jellegű-, és nem irányulhat a védjegyjogosult vállalkozás jogainak sérelmére. A Chrome Style technology. engedélye nélkül „Chrome Style” elnevezéssel reklámozott vállalkozás, berendezés, stb. megtévesztheti vagy befolyásolhatja mindazon személyeket, akik felé a reklám irányul, ezért felhívjuk minden érintett figyelmét, hogy a megtévesztő reklámtól tartózkodni szíveskedjenek, ellenkező esetben „A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól” szóló 2008. évi XLVIII. tv. alapján a Chrome Style a jogsértővel szemben felügyeleti intézkedést kezdeményez az illetékes Kormányhivatal Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósága előtt.

Védjegyoltalma alapján Ügyfelünk értelemszerűen hozzájárul az említett védjegy használatához mindazon áruk –, berendezések-, gépek-,és egyéb termékek vonatkozásában, melyeket „Chrome Style” elnevezéssel vagy a „Vegyi króm” elnevezésre tekintettel maga hozott forgalomba, vagy amelyeket kifejezett hozzájárulásával hoztak forgalomba az Európai Gazdasági Térségben, illetve amely esetekben a felhasználó a védjegylicencia-szerződést kötött.

A védjegyjogosult által ellenőrizetlen vagy ismeretlen helyről származó-, a „Chrome Style” megjelölést engedély nélkül alkalmazókkal szemben minden esetben eljárást kezdeményez, ezért javasoljuk, hogy beszerzéseik során körültekintően járjanak el.

A védjegy további használatával és a nem kívánt jogkövetkezmények elhárításával kapcsolatos védjegy-jogosulti állásfoglalásról és ajánlásokról, akciókról jelen átiratunkhoz mellékelt kiadványában olvashatnak.

Őszintén bízunk abban, hogy kimerítő jogi állásfoglalásunkkal hozzájárulhattunk üzletvitelük eredményességéhez,

Budapest, 2017. Március 04.

Facebook Chromestylehungary Chromestylehungary Google+ Instagram Chromestylehungary Twitter Chromestylehungary Youtube Chromestylehungary

Webáruház készítés