Elérhetőségünk: info@chromestylehungary.com

Gyakran ismételt kérdések
2019.07.16 09:49

Gyakran ismételt kérdések - Szállíthatósági információk

Szállíthatósági információk

Szállíthatósági információk

Szállításra vonatkozó információk. 14.1. UN-szám: Nem vonatkozik rá.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem vonatkozik rá.

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem értelmezhető.

Szárazföldi szállítási besorolás (RID/ADR): Nincs besorolva.

14.4. Csomagolási csoport: Nem vonatkozik rá.

14.5. Környezeti veszélyek: Nincs környezeti veszély.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nincs szükség speciális óvintézkedésre.

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nem vonatkozik rá.