Elérhetőségünk: info@chromestylehungary.com

Gyakran ismételt kérdések
2019.07.16 09:45

Gyakran ismételt kérdések - Ökológiai informácíók

Ökológiai informácíók

Ökológiai informácíók


A termékre vonatkozó előírások: Az anyag maradéka veszélyes hulladéknak számít.

Általános leírás: Szakszerű kezelés és felhasználás esetén környezeti problémák nem várhatók.

12.1. Ökotoxicitási adatok:

Toxicitás halakra: Nincs adat.

Toxicitás algákra: Nem ismeretes.

Toxicitás baktériumokra: Nincs adat.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: Nincs információ.

12.3. Bioakkumulációs képesség: Nincs információ.

12.4. Talajban való mobilitás: Nem szabad a talajba és a környezetbe engedni.

12.5. A PBT és vPvB értékelés eredményei: PBT/vPvB vizsgálatot nem végeztek, mert kémiai biztonsági vizsgálat nem szükséges, vagy nem történt.

12.6. Egyéb káros hatások: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.